Menu
   
      Zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2018
 
  Relacje inwestorskie
 


 Lublin, 10 stycznia 2018

 

 Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach MEDLAB Middle East 2018, 05-08 luty 2018, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie, w ramach projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0110/16.

  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Perfekt Anna Rudzka

 

Lublin dn. 09.01.2018 r.

 PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2018, 05-08 luty 2018, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie

 W dniu 09.01.2018 roku o godzinie 09:30 w Lublinie, ul. Rapackiego 19 A (oddział lubelski PZ Cormay S.A.) reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1.       Aleksandra Pudełek

2.       Ewa Kozłowska

3.       Edyta Kozak

Dokonano otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2018, 05-08 luty 2018, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie w ramach projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0110/16.

W dniu 22.12.2017 r. zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem 10301

Zapytanie zostało również zamieszczone na stronie internetowej firmy www.cormay.pl, w Bazie Konkurencyjności jak również przesłane drogą elektroniczną do następujących firm:

  1. Odyssey Expo

c.chodakowski@odysseyexpo.pl

 

  1. World Expo International Sp. z o.o.

fkantowicz@world-expo.com.pl

 

  1. Messe Projekt S.C.

biuro@messeprojekt.pl

 

Do dnia składania ofert tj. do 08 stycznia 2018 r. do godziny 23:59 do zamawiającego wpłynęły poniższe oferty:

 

Nazwa firmy

Data wpływu oferty

Informacja o spełnieniu warunku dot. braku powiązań

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Opis

Proponowana cena netto

Proponowana cena brutto

Termin dostarczenia kompletnej
i funkcjonalnej zabudowy stoiska

World Expo International Sp. z o.o.

Data: 2018-01-08

Godzina: 15:31

Tak

Tak

Wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej (36m2 – 6 x 6), Hala Za’abeel 5, numer stoiska C40 oraz obsługa stoiska, zgodnie z przedstawioną specyfikacją

104 443,48 zł

128 465,48 zł

2018-02-04

PERFEKT Anna Rudzka

Data: 2018-01-08

Godzina: 11:48

Tak

Brak

Wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej (36m2 – 6 x 6), Hala Za’abeel 5, numer stoiska C40 oraz obsługa stoiska, zgodnie z przedstawioną specyfikacją

80 000,00 zł

98 400,00 zł

2018-02-04

 W wyniku otwarcia ofert, komisja podjęła decyzję o konieczności wezwania oferenta PERFEKT Anna Rudzka do uzupełnień następujących pozycji:

 

1)       Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Termin składania uzupełnień ustalono do dnia 10.01.2018 roku do godziny 12:00.

 Godzina zakończenia spotkania 10:30

 

 

 

Lublin, 09 stycznia 2018 r.

 

Łomianki, 22.12.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2018,
05-08 luty 2018, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

1.      Nazwa Zamawiającego

 

 

 

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A

 

2.    Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

3.    Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabudowy stoiska i jego obsługa na targach MEDLAB Middle East 2018, odbywających się w dniach 05 - 08 luty 2018, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Powierzchnia stoiska Cormay (36m2 – 6 x 6). Hala Za`abeel 5, stoisko nr C40.

Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:

Wykonanie zabudowy zgodnie z załączonym projektem zabudowy – Załącznik 3, ustaleniami z PZ Cormay oraz wymogami organizatora targów MEDLAB Middle East;

• Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska z płyty wiórowej i MDF na konstrukcji drewnianej, podesty ekspozycyjne wg projektu, lada informacyjna oświetlona LED z logotypami, zamykana, blat z płyty laminowanej,

• Wyposażenie stoiska w meble nie miej niż: 16 krzeseł w kolorze białym, 4 szklane okrągłe stoły, 2 stołki barowe białe,

• 6 plastikowych kieszonek na ulotki w formacie A4 umieszczonych w niszach, w tylnej ścianie stoiska, podświetlonych od góry światłem LED, zabudowanym mleczną plexy

• Wykonanie i doposażenie zaplecza kuchennego, drzwi płytowe,

• Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy, np. wieszak, kosz, regały na zapleczu kuchennym, lodówka z zamrażalnikiem, szafka kuchenna, dystrybutor na wodę, czajnik elektryczny,

• ściana wewnętrzna stoiska wykonana w systemie banerowym, zadrukowana grafiką wielkoformatową 200 x 385 (wnętrze)

• Ściana zaplecza wykonana w systemie banerowym, podświetlana od środka, z wydrukowaną grafiką wielkoformatową w rozmiarze 200x 385 cm

• Sufit nad stoiskiem wykonany w systemie banerowym, podświetlany od wewnątrz, biały materiał

• Wykonanie panelu promocyjnego MPG zgodnie z wytycznymi udostępnionymi na stronie internetowej www.mr.gov.pl,element MPG,  rozmiar 30x300cm

• Instalacje LED w podestach, w ladzie informacyjnej, oraz w motywach na ścianach zewnętrznych,

• Położenie podłogi, z zastosowaniem dywanu szarego oraz czerwonego

• logo Orphee, naklejka 35 x45 cm x1

• lampy na wysięgnikach - oświetlenie białe, zimne o mocy minimum 100W - 19 szt., oświetlenie w stropach – o mocy minimalnej 70W - 13 szt.

• ściany - MDF, lakierowane na biało

• logo Orphee podświetlane od tyłu 50 x 64 cm, litery przestrzenne, MDF malowany

• Logo Cormay podświetlane od tyłu 85 x51 cm, litery przestrzenne, MDF malowany

• Montaż w zabudowie ekranu LCD 80" USB z instalacją przyłączy elektronicznych, wbudowany w ściankę

• Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki,

• Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,

• Transport wszelki elementów zabudowy stoiska jak i ich nośników i opakowań,

• Transport, pobyt ekipy montażowej,

• Rozładunek i załadunek ekspozycji na paletach (montaż – demontaż),

• Demontaż stoiska,

• Wykonanie drobnych korekt projektu zabudowy przez wykonawcę na prośbę i po uzgodnieniu z firmą Cormay.

    Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora),

    Utrzymanie sprawności i obsługa techniczna stoiska,

    Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia,

    Zapewnienie ubezpieczenie na pokrycie szkód i odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich,

    Zapewnienie ubezpieczenia od szkód w czasie transportu elementów zabudowy,

    Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,

4.    Termin realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 09 luty 2018r.

Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 04 luty 2018r. do godziny 22:00,

Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 9 luty 2018r. do godziny 12:00.

5.    Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. (Wytyczne zasady konkurencyjności zostały wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.217), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz pkt 7 rozdziału 4 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr.MIiR/H 2014 -2020/12(01)/04/2015/) z późniejszymi zmianami.

2.    Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

3.    Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a)       Wykonawca ma zarejestrowaną siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej

b)       Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do wykonania zabudowy zgodnie z załączonym projektem i opisem przedmiotu zamówienia, a także posiada udokumentowane doświadczenie w wykonaniu dwukrotnej realizacji zabudowy w obiekcie Dubai Convention Centre w Dubaju zakończonej wypłatą wynagrodzenia od zleceniodawcy.

c)       Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia
na targach międzynarodowych w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:

Pkt.3   a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)

Pkt.3 b) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr.2) a dodatkowo przesłanie referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3b doświadczenie.

Pkt.3 c) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) a dodatkowo przesłanie referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3c doświadczenie.

4.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.

5.   Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

6.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ben beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

3.   Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5.   Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1.     Kryteria oceny ofert:

Zakup usługi - wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDLAB Middle East 2018, 05-08 luty 2018, Dubaj/ Zjednoczone Emiraty Arabskie.

a.        Cena - 70%

b.       Termin realizacji - 30%

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

 

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,

--------------------------------------------------------------             x 70

Wartość netto wskazana w badanej ofercie

 

 

 

Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej daty dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska  (należ podać dd-mm-rrrr dostarczenia; data nie może przekraczać terminu - 04.02. 2018)

 

Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska -  (max 30 pkt.) wyliczany wg. wzoru:

      

Najwcześniejszy termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska wskazany wśród otrzymanych ofert

-------------------------------------------------------------------------                                          x 30

Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska wskazany w badanej ofercie

 

 

2.     Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

3.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).

4.     W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty

1.    Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- datę sporządzenia,

- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,

- termin ważności oferty,

- warunki i termin płatności,

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

2.   Do oferty należy dołączyć:

a.        Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b.       Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2.

c.        Kopie referencji (zgodnie z punktem 3b i 3c).

3.  Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na apudelek@cormay.pl

10.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1.   Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie
do dnia 08 stycznia 2018r. do godziny 23:59.

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: apudelek@cormay.pl

4.   Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pudełek (Specjalista ds. Komunikacji), email: apudelek@cormay.pl

5.   Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/

11.  Wykaz załączników

 

1.     Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2.     Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

3.    Załącznik nr 3 – Projekt zabudowy

4.     Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5.    Załącznik nr 5 – Formularz oferty

 

 

12. Termin ogłoszenia wyników oraz podpisania umowy

 Termin ogłoszenia wyboru wykonawcy – do dnia 09.01.2018

Termin podpisania umowy na realizację zlecenia – do dnia 12.01.2018

13. Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;

2. Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;

3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;

4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

5.  Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

7. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

 

 

 

1.     Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

2.     Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

3.    Załącznik nr 3 – Projekt zabudowy

 

4.     Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5.    Załącznik nr 5 – Formularz oferty

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.